پی تی اف ای مولیبدن دار , میله گرد پی تی اف ای مولیبدن دار , میلگه گرد PTFE  ترکیبی

پی تی اف ای مولیبدن دار , میله گرد پی تی اف ای مولیبدن دار , میلگه گرد PTFE ترکیبی

میله گرد پی تی اف ای , میله گرد پی تی اف ای ترکیبی , میلگرد PTFE , میلگرد PTFE  ترکیبی , پارس پلیمر

میله گرد پی تی اف ای , میله گرد پی تی اف ای ترکیبی , میلگرد PTFE , میلگرد PTFE ترکیبی , پارس پلیمر