میلگرد پلی پروپیلن آلمانی
میلگرد پلی پروپیلن آلمانی

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از قطر 15 -20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 میلی متر

میلگرد پلی پروپیلن آلمانی
میلگرد پلی پروپیلن آلمانی

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از قطر 55 - 60 - 65 -70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 میلی متر

میلگرد پلی پروپیلن آلمانی
میلگرد پلی پروپیلن آلمانی

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از قطر 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 - 145 - 150 میلی متر

میلگرد پلی پروپیلن آلمانی
میلگرد پلی پروپیلن آلمانی

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 155 - 160 - 165 - 170 - 175 - 180 - 185 - 190 - 195 - 200 میلی متر

میلگرد پلی پروپیلن آلمانی
میلگرد پلی پروپیلن آلمانی

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از قطر 210 - 220 - 250 میلی متر