میلگرد PEEK
میلگرد PEEK

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از سایز 6 - 8 - 10 - 12 ---20 میلی متر .

میلگرد PEEK
میلگرد PEEK

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در قطرهای 25 -30 -35 -40 - 45 - 50 میلی متر موجود مباشد

میلگرد PEEK
میلگرد PEEK

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از قطر 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 میلی متر

میلگرد PEEK
میلگرد PEEK

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از قطر 105 - 110 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 - 145 -150 میلی متر

میلگرد PEEK
میلگرد PEEK

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از قطر 155 - 160 - 165 - 170 - 175 - 180 - 185 - 190 - 195 - 200 میلی متر

ورق PEEK
ورق PEEK

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از ضخامت 4 میلی متر الی 20 میلی متر