میلگرد پلی اتیلن با قطر 15  میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 15 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 15 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 20 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 20 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 20 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 25 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 25 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 25 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 30  میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 30 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 30 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 35  میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 35 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 35 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 40 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 40 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 40 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 45 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 45 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 45 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 50 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 50 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 50 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 55 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 55 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 55 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 60 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 60 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 60 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 65 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 65 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 65 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 70 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 70 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: از سایز 70 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 75  میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 75 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 75 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 80 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 80 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 80 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 85 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 85 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 85 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 90 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 90 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 90 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 95 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 95 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 95 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 100 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 100 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 100 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 105 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 105 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 105 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 110 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 110 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 110 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 115 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 115 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 115 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 120 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 120 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 120 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 125 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 125 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 125 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 130 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 130 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 130 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 135 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 135 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 135 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 140 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 140 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 140 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 145 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 145 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 145 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 150 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 150 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 150 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 155 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 155 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 155 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 160 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 160 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 160 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 165 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 165 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 165 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 170 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 170 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 170 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 175 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 175 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 175 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 180 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 180 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 180 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 185 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 185 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 185 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 190 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 190 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 190 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 195 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 195 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 195 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 200 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 200 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 200 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 210 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 210 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 210 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 220 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 220 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 220 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 230 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 230 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 230 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 240 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 240 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 240 میلی متر

میلگرد پلی اتیلن با قطر 250 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 250 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 250 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 260 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 260 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 250 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 270 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 270 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 270 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 280 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 280 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 280 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 290 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 290 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 290 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 300 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 300 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 300 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 310 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 310 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 300 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 320 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 320 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 320 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 330 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 330 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 330 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 340 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 340 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 340 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 350 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 350 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 350 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 360 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 360 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 370 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 370 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 370 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 370 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 380 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 380 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 380 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 390 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 390 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 390 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 400 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 400 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 400 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 410 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 410 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 410 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 420 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 420 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 420 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 430 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 430 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 430 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 440 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 440 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 440 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 450 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 450 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 450 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 500 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 500 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 500 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 510  میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 510 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 510 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 520 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 520 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 520 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 530 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 530 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 530 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 540 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 540 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 540 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 550 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 550 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 550 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 560 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 560 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 560 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 570 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 570 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 570 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 580 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 580 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 580 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 590 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 590 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 590 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 600 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 600 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 600 mm

میلگرد پلی اتیلن با قطر 610 میلی متر
میلگرد پلی اتیلن با قطر 610 میلی متر

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 610 mm