میلگرد پلی آمید روغنی ( 5 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 5 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 5 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 10 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 10 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 10 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 15 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 15 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 15 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 20 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 20 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 20 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 25 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 25 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 25 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 30 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 30 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 30 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 35 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 35 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 35 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 40 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 40 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 40 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 45 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 45 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 45 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 50 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 50 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 50 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 55 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 55 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 55 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 60 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 60 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 60 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 65 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 65 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 65 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 70 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 70 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 70 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 75 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 75 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 75 میلی متر شاخه 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 80 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 80 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 85 میلی متر شاخه 13 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 85 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 85 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 85 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 90 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 90 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 90 میلی متر - شاخه ی 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 100 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 100 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 100 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 110 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 110 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 110 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 120 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 120 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 120میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 130 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 130 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 130میلی متر شاخه 1 و 3 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 140 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 140 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 140میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 150 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 150 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 150میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 160 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 160 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 160 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 170 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 170 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 170میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 180 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 180 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 180میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 190 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 190 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 190میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 200 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 200 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 200 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 250 میلی متر ) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 250 میلی متر ) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 250 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 300 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 300 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 300 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی آمید روغنی ( 350 میلی متر) (زلامید)
میلگرد پلی آمید روغنی ( 350 میلی متر) (زلامید)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 350 میلی متر شاخه 1 متری