ورق یو اچ ام دبلیو( 5 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 5 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 5 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 6 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 6 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 6 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 10 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 10 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 10 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 12 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 12 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 12 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 15 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 15 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 15 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 20 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 20 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 20 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 25 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 25 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 25 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 30 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 30 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 30 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 35 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 35 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 35 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 40 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 40 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 40 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 45 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 45 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 45 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 50 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 50 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 50 میلی متر 2000*1000

ورق های UHMW1000
ورق های UHMW1000

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 3000x 1250

ورق یو اچ ام دبلیو( 60 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 60 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 60 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 70 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 70 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 70 میلی متر 2000*1000

ورق یو اچ ام دبلیو( 80 میلی متر ) 1000 UHMW
ورق یو اچ ام دبلیو( 80 میلی متر ) 1000 UHMW

برند: روشلینگ

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 80 میلی متر 2000*1000