میلگرد پلی استال 6 میلی متر ( پی اُ ام یا دل رین )
میلگرد پلی استال 6 میلی متر ( پی اُ ام یا دل رین )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 6 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 10 میلی متر ( پی اُ ام یا Delrin)
میلگرد پلی استال 10 میلی متر ( پی اُ ام یا Delrin)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 10 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 12 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )
میلگرد پلی استال 12 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 12 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 15 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)
میلگرد پلی استال 15 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 15 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 20 میلی متر ( پی اُ ام یا سلکن )
میلگرد پلی استال 20 میلی متر ( پی اُ ام یا سلکن )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 20 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 25 میلی متر ( پی اُ ام یا celcon)
میلگرد پلی استال 25 میلی متر ( پی اُ ام یا celcon)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 25 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 30 میلی متر ( پی اُ ام یا celcon)
میلگرد پلی استال 30 میلی متر ( پی اُ ام یا celcon)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 30 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 35 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )
میلگرد پلی استال 35 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 35 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 40 میلی متر ( پی اُ ام یا POM )
میلگرد پلی استال 40 میلی متر ( پی اُ ام یا POM )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 40 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 45 میلی متر ( پی اُ ام یا سلکن )
میلگرد پلی استال 45 میلی متر ( پی اُ ام یا سلکن )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 45 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 50 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)
میلگرد پلی استال 50 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 50 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 55 میلی متر ( سلکن یا پی اُ ام )
میلگرد پلی استال 55 میلی متر ( سلکن یا پی اُ ام )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 55 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 60 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)
میلگرد پلی استال 60 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 60 میلی متر - شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 65 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم)
میلگرد پلی استال 65 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 65 میلی متر - شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 70 میلی متر ( پی اُ ام یا سلکن )
میلگرد پلی استال 70 میلی متر ( پی اُ ام یا سلکن )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 70 میلی متر - شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 75 میلی متر ( پی اُ ام یا دل رین )
میلگرد پلی استال 75 میلی متر ( پی اُ ام یا دل رین )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 75 میلی متر - شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 80 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )
میلگرد پلی استال 80 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 80 میلی متر -شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 85 میلی متر ( پی اُ ام یا Delrin)
میلگرد پلی استال 85 میلی متر ( پی اُ ام یا Delrin)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 85 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 90 میلی متر ( پی اُ ام یا ultraform)
میلگرد پلی استال 90 میلی متر ( پی اُ ام یا ultraform)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 90 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 100 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)
میلگرد پلی استال 100 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 100 میلی متر شاخه ی 3 متری

میلگرد پلی استال 110 میلی متر ( پی اُ ام یا Delrin)
میلگرد پلی استال 110 میلی متر ( پی اُ ام یا Delrin)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 110 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 120 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)
میلگرد پلی استال 120 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 120 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 130( پی اُ ام یا delrin )
میلگرد پلی استال 130( پی اُ ام یا delrin )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 130 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 140 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )
میلگرد پلی استال 140 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 140 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 150 میلی متر ( پی اُ ام یا دل رین )
میلگرد پلی استال 150 میلی متر ( پی اُ ام یا دل رین )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 150 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 160 میلی متر ( پی اُ ام یا delrin)
میلگرد پلی استال 160 میلی متر ( پی اُ ام یا delrin)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 160 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 170 میلی متر( پی اُ ام یا هوستافرم )
میلگرد پلی استال 170 میلی متر( پی اُ ام یا هوستافرم )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 170 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 180 میلی متر( پی اُ ام یا الترافرم)
میلگرد پلی استال 180 میلی متر( پی اُ ام یا الترافرم)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 180 میلی متر شاخه ی 1 متری

میلگرد پلی استال 190 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )
میلگرد پلی استال 190 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 190 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 200 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)
میلگرد پلی استال 200 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 200 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 250 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)
میلگرد پلی استال 250 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 250 میلی متر شاخه 1 متری

میلگرد پلی استال 300 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)
میلگرد پلی استال 300 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 300 میلی متر شاخه ی 1 متری