ورق پلی استال (پی اُ ام )
ورق پلی استال (پی اُ ام )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: قابل سفارش در سایزهای مختلف

ورق پلی استال 4 میلی متر ( POM یا  دل رین )
ورق پلی استال 4 میلی متر ( POM یا دل رین )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 4 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال  5 میلی متر ( پی اُ ام  یا هوستافرم )
ورق پلی استال 5 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 5 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 6 میلی متر ( پی اُ ام  یا سلکن)
ورق پلی استال 6 میلی متر ( پی اُ ام یا سلکن)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 6 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 8 میلی متر ( پی اُ ام یا دراکن )
ورق پلی استال 8 میلی متر ( پی اُ ام یا دراکن )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 8 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 10 میلی متر ( پی اُ ام یا الترافرم )
ورق پلی استال 10 میلی متر ( پی اُ ام یا الترافرم )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 10 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 12 میلی متر  ( پی اُ ام )
ورق پلی استال 12 میلی متر ( پی اُ ام )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 12 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 15 میلی متر  ( پی اُ ام  یا POM)
ورق پلی استال 15 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 15 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 20 میلی متر ( پی اُ ام یا پلی استال )
ورق پلی استال 20 میلی متر ( پی اُ ام یا پلی استال )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 20 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 25 میلی متر ( پی اُ ام یا Delrin )
ورق پلی استال 25 میلی متر ( پی اُ ام یا Delrin )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 25 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 30 میلی متر ( پی اُ ام  یا POM)
ورق پلی استال 30 میلی متر ( پی اُ ام یا POM)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 30 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 40 میلی متر  ( پی اُ ام یا هوستافرم )
ورق پلی استال 40 میلی متر ( پی اُ ام یا هوستافرم )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 40 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال 50 میلی متر  ( پی اُ ام یا سلکن )
ورق پلی استال 50 میلی متر ( پی اُ ام یا سلکن )

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 50 میلی متر 2000*1000

ورق پلی استال یا پی اُ ام مشکی آلمانی (روشلینگ)
ورق پلی استال یا پی اُ ام مشکی آلمانی (روشلینگ)

برند: روشلینگ آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در سایزهای مختلف قابل سفارش می باشد