ورق پلی اورتان
ورق پلی اورتان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: در سایزهای مختلف موجود می باشد

ورق پلی اورتان 1 میلی متر
ورق پلی اورتان 1 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 1 mm

ورق پلی اورتان 2 میلی متر
ورق پلی اورتان 2 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 2 mm

ورق پلی اورتان 3 میلی متر
ورق پلی اورتان 3 میلی متر

برند: آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 3 mm

ورق پلی اورتان 4  میلی متر
ورق پلی اورتان 4 میلی متر

برند: آلمان

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 4 mm

ورق پلی اورتان 6  میلی متر
ورق پلی اورتان 6 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 6 mm

ورق پلی اورتان 8  میلی متر
ورق پلی اورتان 8 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 8 mm

ورق پلی اورتان 10  میلی متر
ورق پلی اورتان 10 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 10 mm

ورق پلی اورتان 12  میلی متر
ورق پلی اورتان 12 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 12 mm

ورق پلی اورتان 20  میلی متر
ورق پلی اورتان 20 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 20 mm

ورق پلی اورتان 25 میلی متر
ورق پلی اورتان 25 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2000 * 1000 * 25 mm

ورق پلی اورتان 30  میلی متر
ورق پلی اورتان 30 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000 * 1000 * 30 mm

ورق پلی اورتان 40  میلی متر
ورق پلی اورتان 40 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000 * 1000 * 40 mm

ورق پلی اورتان 60  میلی متر
ورق پلی اورتان 60 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000 * 1000 * 40 mm

ورق پلی اورتان 80  میلی متر
ورق پلی اورتان 80 میلی متر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1000 * 1000 * 80 mm