میلگرد پی تی اف ای ساده 6 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 6 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 8 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 8 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 12 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 12 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 15 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 15 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 18 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 18 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 20 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 20 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 25 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 25 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 30 و 35 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 30 و 35 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 40 و 45 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 40 و 45 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 50 و 55 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 50 و 55 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 60 و 65 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 60 و 65 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 70 و 75 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 70 و 75 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 80 و 85 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 80 و 85 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 90 و 95 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 90 و 95 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: lenght:1000 mm

میلگرد پی تی اف ای ساده 100میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 100میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 110 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 110 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 120میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 120میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 130 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 130 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 140 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 140 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 150 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 150 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 160 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 160 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 170 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 170 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 180 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 180 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 190 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 190 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 200 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 200 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 210 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 210 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 230 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 230 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 240 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 240 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 250میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 250میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 260 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 260 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 270 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 270 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 300میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 300میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید

میلگرد پی تی اف ای ساده 350 میلی متر
میلگرد پی تی اف ای ساده 350 میلی متر

برند: گارنیفلون ایتالیا

قیمت: تماس بگیرید