ورق پلی آمید کرم PA 6G  قطر 45 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G قطر 45 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 50 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 50 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 55 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 55 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر60 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر60 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر65 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر65 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر70 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر70 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر75 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر75 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 80 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 80 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 85 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 85 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 90 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 90 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 95 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 95 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 100 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 100 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 110 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 110 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 120 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 120 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 130 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 130 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 140 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 140 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 150 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 150 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 160 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 160 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 170 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 170 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 180 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 180 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 190 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 190 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 200 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 200 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 210 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 210 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 220 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 220 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 230 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 230 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 240 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 240 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 250 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 250 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 260 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 260 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 270 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 270 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD

میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 280 میلی متر
میلگرد پلی آمید کرم PA 6G قطر 280 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: ROD