ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 8 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 8 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 10 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 10 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 12 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 12 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 15 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 15 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 20 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 20 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 25 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 25 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 30 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 30 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 35 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 35 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت40 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت40 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 50 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 50 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 60 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 60 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 70 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 70 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت80 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت80 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 90 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 90 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 100 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 100 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 120 میلی متر
ورق پلی آمید کرم PA 6G ضخامت 120 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet