ورق پلی آمید 6 ساده ضخامت 5 میلی متر
ورق پلی آمید 6 ساده ضخامت 5 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: sheet

ورق پلی آمید 6 ساده ضخامت 6 میلی متر
ورق پلی آمید 6 ساده ضخامت 6 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید 6 ساده ضخامت 8 میلی متر
ورق پلی آمید 6 ساده ضخامت 8 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 10 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 10 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 12 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 12 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 15 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 15 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 16 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 16 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 18 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 18 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 20 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 20 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده مشکی ضخامت مختلف
ورق پلی آمید ساده مشکی ضخامت مختلف

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 1 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 1 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 2 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 2 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 3 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 3 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 4 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 4 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 5 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 5 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 6 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 6 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 8 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 8 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده ضخامت 10 میلی متر
ورق پلی آمید ساده ضخامت 10 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet