فیبر استخوانی نخدار
فیبر استخوانی نخدار

ابعاد: میلگرد